fbpx

Algemene verordering gegevensbescherming (AVG 2018)

Online Diëtist – Sander Kluijtmans gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Online Diëtist – Sander Kluijtmans dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Online Diëtist – Sander Kluijtmans heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?
Online Diëtist – Sander Kluijtmans bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Online Diëtist – Sander Kluijtmans zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Online Diëtist – Sander Kluijtmans heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Online Diëtist – Sander Kluijtmans zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie (iCloud) om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Online Diëtist – Sander Kluijtmanseen overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Online Diëtist – Sander Kluijtmans blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jeonlinedietist@gmail.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Online Diëtist – Sander Kluijtmans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via telefoonnummer 0641172787 of via mail: jeonlinedietist@gmail.com.

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Online Diëtist – Sander Kluijtmans kun je contact opnemen via het telefoonnummer of via de mail. Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Algemene privacyverklaring

Online Diëtist – Sander Kluijtmans erkent en hanteert de volgende regels in zijn praktijkuitoefening:

 • Samenwerking is de basis van een goede relatie tussen de patiënt en de diëtist. Daarvoor moeten ze elkaar als gelijken behandelen en duidelijke afspraken maken. Zowel de patiënt als de diëtist is verplicht gemaakte afspraken na te komen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal degene om wie het gaat dit tijdig aangeven.
 • De diëtist heeft de plicht de patiënt duidelijk te informeren over het voorgestelde dieet of voedingsadvies. Hij/zij doet dit bij aanvang van en tijdens de begeleiding. 
 • De patiënt heeft de taak de diëtist relevante informatie te verstrekken. Alleen dán is goede begeleiding mogelijk.
 • De patiënt wordt door de diëtist als individu benaderd en gerespecteerd. Bij de advisering en begeleiding wordt daarom rekening gehouden met persoonlijke omstandigheden en wensen.
 • De patiënt mag van de diëtist een deskundige begeleiding verwachten. Indien nodig overlegt de diëtist met collega’s en wint hij/zij informatie in bij andere disciplines, zoals de behandelend arts.
 • De privacy van de patiënt zal worden gerespecteerd. Alles wat met de diëtist besproken wordt, wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de patiënt mag informatie worden doorgegeven aan partners, familieleden of vrienden. De patiënt dient het privéleven van de diëtist te respecteren. 
 • De diëtist houdt een dossier bij met gegevens over de begeleiding. De patiënt heeft recht op inzage in dit dossier en kan tegen een geringe vergoeding een kopie daarvan krijgen. 
 • Bij het aanvragen van de begeleiding is de patiënt vrij in het kiezen van de diëtist. Indien de begeleiding of het contact niet naar wens verloopt, kan de patiënt tijdens de behandeling van diëtist veranderen.