fbpx

Op de met u gesloten overeenkomst van behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Dit zijn de ‘spelregels’ waaronder u en ik samenwerken.

 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  • Diëtist: professional, die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger. 
  • Cliënt: natuurlijk persoon die voor voedingsvoorlichting of dieetadvisering de diëtist consulteert. 
  • Dieet: voeding op medische indicatie.
  • Dieetadvisering: advisering omtrent een dieet. 
  • Voedingsadvies: advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een medische indicatie.
 2. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan diensten van diëtist afnemen nadat in een intakegesprek is overeengekomen wat de aard van de dienst is: dieetadvisering of voedingsadvisering.
 3. Indien er sprake is van dieetadvisering en de honoraria gedeclareerd kan worden bij een zorgverzekeraar, zorggroep (in het kader van ketenzorg) of andere organisatie, kan de consultatie niet eerder starten nadat de cliënt een verwijzing van een (huis)arts kan overleggen.
 4. De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. De diëtist declareert of factureert de werkelijk bestede tijd in eenheden van 15 minuten tegen een door de diëtist bepaald tarief.
 5. Deze tijd bestaat uit de tijd die de cliënt in direct contact met de diëtist heeft doorgebracht (directe cliëntgebonden tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de cliënt niet in contact is (indirect cliëntgebonden tijd).
 6. De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van de diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie ziet aankomen.
 7. Het advies van de diëtist is resultaatgericht van aard, zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband metde opvolging door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.
 8. Declaraties voor dieetadvisering worden door de cliënt zelf ingediend bij de zorgverzekeraar. Het vergoeden bedrag wordt door de zorgverzekeraar vastgesteld. 
 9. Het niet of gedeeltelijk vergoeden van kosten van voedings- of dieetadvisering door de zorgverzekeraar, waarbij de cliënt verzekerd is, schort de betalingsverplichting aan de diëtist niet op.
 10. Gemaakte afspraken voor consulten kunnen tot 24 uur voor de start van het geplande consult geannuleerd worden. Indien de cliënt een gemaakte afspraak met diëtist niet eerder dan 24 uur voor die afspraak annuleert, kan diëtist het voorgenomen consult bij die cliënt in rekening brengen. Deze kosten zijn in het algemeen niet bij de zorgverzekeraar te declareren.
 11. De door de diëtist aan cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie dienen binnen 14 dagen na dagtekening van declaratie te worden voldaan.
 12. Wordt het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn betaald, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Bij het verzenden van een tweede betalingsherinnering zal de diëtist het te factureren bedrag verhogen met €15,- administratiekosten èn de wettelijke rente, ingaand op de vervaldag van de factuur.
 13. De diëtist is, in het hierboven vermelde geval, gerechtigd tot incasso van vordering over te gaan,dan wel derden daarmee te belasten.
 14. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen, zijn terzake van de juistheid van hetgeen cliënt verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.
 15. De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gepland consult hiervan schriftelijk of telefonisch op de hoogte is gesteld.
 16. De Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De diëtist handelt conform deze wet.
 17. Klachten met betrekking tot facturering kunnen tot 10 dagen na datum van facturatie ingediend worden bij de diëtist. Deze tracht de betreffende klacht onderling op te lossen.
 18. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de het Klachtenloket Paramedici.